Onze methodieken

Wij hanteren drie methodieken die bijdragen aan betere resultaten voor jouw organisatie door continue persoonlijke ontwikkeling van professionals. iPerform, Mindsonar en Radical Collaboration.

iPerform: High Impact Learning

iPerformLeiderschapsontwikkeling heeft het meeste effect als het is gebaseerd op een visie die op het hoogste niveau actief wordt uitgedragen. Daarnaast kan het alleen effectief zijn als het binnen de eigen werkkring plaats vindt en gebaseerd is op de praktijk. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de leidinggevende een actieve coachende rol krijgt. In het door ons ontwikkelde iPerform programma begeleiden wij leidinggevenden met High Impact Learning. Wij focussen hierbij op drie aspecten:

1. Creëren van focus en intentie
Bij de ontwikkeling van medewerkers is het van belang om duidelijk te maken waar het om gaat. Welke kennis, vaardigheden of houdingsaspecten zijn belangrijk? Wat is het gewenste resultaat en de business impact? Wanneer ben je tevreden met de resultaten? Het is belangrijk om deze focus samen met de verschillende belanghebbenden vast te stellen.

2. Zorgen voor een hoge kwaliteit van de trainingsactiviteiten
Een integrale aanpak van het ontwerp van de training draagt bij aan een daadwerkelijke performanceverbetering. Dat betekent dat werkvormen actiegericht zijn, de inhoud is afgestemd op de werksituatie en dat er reflectie plaatsvindt. De training wordt ondersteund door e-learning en job-aids voor reflectiemomenten in de praktijk.

3. Bevorderen van prestatie- en performanceverbetering
Essentieel voor trainingen met impact is dat de trainingsactiviteiten goed aansluiten op de vastgestelde focus en intentie. Daarnaast geeft de eigen werkpraktijk veel mogelijkheden om aansprekende en zinvolle trainingsactiviteiten te ontwikkelen. Dit zorgt voor herkenbaarheid van voorbeelden en praktijkcases en bevordert het effect in de dagelijkse praktijk.

Onze aanpak

In onze aanpak confronteren wij de deelnemer met onverwachte en onvoorspelbare situaties. Daarbij wordt de deelnemer uit zijn comfortzone gehaald. Veranderingen bij individuen is sterk verbonden met de omgeving. De groepsdynamiek heeft grote invloed of de deelnemer uiteindelijk het geleerde in de praktijk durft en gaat toepassen. Wij benadrukken het belang van het team en de waarde van groepscohesie.

Voor de leidinggevende is het van belang de aanpak in de trainingssituatie voort te zetten. Daarbij wordt gereflecteerd op het vertoonde leiderschapsgedrag. De leidinggevende maakt daarvoor gebruik van onze professionele coaches. Omdat de trainingsimpact afhankelijk is van de inzet van de leidinggevende, wordt deze door korte programma’s en coaching ondersteund.


MindSonar® metaprofiel analyse: Hoe reageer ik in een situatie?

De Mindsonar® Metaprofiel Analyse (MPA)  is een methode waarmee iemands denkstijl gemeten wordt. Een soort röntgenapparaat voor het denken. Het programma bepaalt 13 denkstijlelementen (metaprogramma’s). Het wordt door professionals gebruikt om mensen en situaties op elkaar af te stemmen. De meta profiel analyse is geen persoonlijkheidstest. Persoonlijkheidstests zijn bedoeld om een beeld te geven van hoe iemand is. MPA geeft aan hoe iemand in een bepaalde context reageert. Dat kan per situatie verschillend zijn.

Hoe werkt een metaprofiel analyse?

Bij een Mind Sonar® Metaprofiel Analyse wordt aan een deelnemer vragen en keuzen voorgelegd. Op basis daarvan zoekt het programma naar patronen in het denken van deze persoon. Die patronen worden weergegeven in dertien dimensies (metaprogramma’s). Denken wordt in het kader van deze analyse opgevat als een combinatie van wat iemand innerlijk zegt tegen zichzelf (zelfspraak), de beelden (visualisaties) die hij maakt en de gevoelens (emoties en sensaties) die hij innerlijk ervaart. Daarnaast wordt gemeten wat hij belangrijk vindt (criteria en waarden) en wat hij gelooft (zijn overtuigingen).

Waarvoor gebruiken wij een metaprofiel analyse ®?

De Mind Sonar® Metaprofiel Analyse is een snelle en gebruiksvriendelijke manier om bewust te worden van bestaande patronen bij zowel individuen als teams of zelfs bij gehele organisaties. De resultaten van de test gebruiken wij onder meer voor het:

  • Analyseren van de cultuur van een organisatie.
  • Inzicht te krijgen in competenties van medewerkers.
  • Ontwikkelen van teams en hanteren van conflicten.
  • Afstemmen van werk- en leersituaties op medewerkers.
  • Verbeteren van de in- en uitsstroom van medewerkers.

Radical Collaboration: verbeteren van de samenwerking.

Samenwerking is essentieel om doelen te realiseren, een goede werksfeer te creeren en optimaal te presteren. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat wanneer je feedback ontvangt om de samenwerking te verbeteren je daardoor in de verdediging schiet. Radical Collaboration richt zich op het ontwikkelen van vijf vaardigheden die je helpen om te gaan met defensiviteit en waarmee je veerkrachtige werkrelaties creërt.

De vijf essentiele vaardigheden

  1. De intentie hebben om samen te werken. Een open houding aannemen en je engageren voor wederzijds succes.
  2. Oprecht zijn. Bereid zijn om een klimaat te creëren waarin mensen zich veilig genoeg voelen.
  3. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw keuzes en de daarbij horende consequenties. Ook als gevolg van je niet-handelen.
  4. Jezelf diepgaand willen leren kennen en je bewust worden wat er bij anderen leeft om moeilijke kwesties op te lossen.
  5. De constructieve -interest based- benadering gebruiken om te onderhandelen bij conflicten die in relaties ontstaan.

Opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties

Het kunnen opbouwen van duurzame en succesvolle samenwerkingsrelaties is cruciaal voor elk individu, team of organisatie dat zijn potentieel maximaal wil benutten. We onderscheiden twee zones; de groene zone waar organisatie op lange termijn veel beter presteren en de rode zone die destructief werkt op de lange termijn.

De rode zone
Wanneer er te veel mensen in een team of organisatie een gebrek hebben aan vaardigheden in duurzaam samenwerken dan noemen we dit de rode Zone. In een Rode Zone omgeving is er een gebrek aan vertrouwen en ondersteuning. Men geeft elkaar de schuld. In deze zone zijn mensen meer op hun hoede, cynisch en wantrouwend. Hierdoor kunnen problemen moeilijker worden aangepakt en worden risico’s gemeden. Rode Zone gedragingen en attitudes kosten de organisaties heel wat geld en verlies aan productiviteit.

De Groene Zone
In de groene zone omgevingen is er veel vertrouwen, openheid, samenwerking en een gedeelde visie. Mensen zijn meer eerlijker waardoor het gemakkelijker wordt om problemen aan te pakken want ze zijn bereid om openlijk moeilijke kwesties aan te kaarten. De creativiteit wordt verhoogt doordat mensen bereid zijn om meer risico’s te nemen. Als er iets fout gaat, gaat de discussie veeleer over wat er kan uit geleerd worden dan het zoeken naar een schuldige. Groene zone omgevingen helpen mensen om zich belangrijk, competent en gerespecteerd te voelen.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers in de maakindustrie bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waardecreatie.